Maandag 9 december 2019  

Copyright
Al deze pagina's, illustraties, foto's, scripten van AgriWeb.nl zijn gemaakt door AgriWeb.nl, in opdracht van AgriWeb.nl. Kopieėren en/of verspreiden van deze pagina's is zonder toestemming van AgriWeb.nl of PM Webdesign, Lelystad niet toegestaan.

Algemene Voorwaarden betreffende de AgriWeb service.
AgriWeb.nl is slechts bemiddelaar tussen koper en verkoper, wij zijn niet verantwoordelijk voor de aangebrachte schade of andere gevolgen van het gebruik van de AgriWeb database. AgriWeb is een gratis service die vraag en aanbod bij elkaar brengt. Aan- en/of verkopen geschieden voor eigen risico van de gebruikers van onze diensten. De beheerders van AgriWeb.nl zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit de bemiddeling via de website.

Privacy policy
AgriWeb.nl zal gegevens die zijn opgeslagen in de database respecteren en zal deze nooit aan derden doorspelen. Uw gegevens zijn veilig opgeslagen en wij zullen alles ervoor doen omdat zo te houden. De gegevens die verstrekt worden aan AgriWeb.nl zijn uitsluitend bestemd voor het functioneren van de service en worden niet vrijgegeven aan derden.

Voorwaarden betreffende het gebruik van de website van AgriWeb.nl
AgriWeb.nl heeft al het mogelijke gedaan om te waarborgen dat de informatie die via deze website op het internet wordt verschaft nauwkeurig is op het moment dat deze in de website wordt opgenomen. Er kunnen zich echter onopzettelijke en toevallige fouten voordoen, waarvoor AgriWeb.nl zijn verontschuldigingen aanbiedt.

AgriWeb.nl geeft geen bevestiging of garanties ten aanzien van de informatie die via deze site wordt verschaft en behoudt zich het recht voor om -zonder kennisgeving- op elk gewenst moment veranderingen en correcties daarin aan te brengen. AgriWeb.nl is niet aansprakelijk voor eventuele onnauwkeurigheden of omissies in de website van AgriWeb.nl, en alleen de bezoeker is verantwoordelijk voor beslissingen gebaseerd op de informatie
opgenomen in de website van AgriWeb.nl. AgriWeb.nl is niet aansprakelijk voor enige directe, bijzondere, indirecte, bijkomende of gevolg schade, of enigerlei schade - van welke aard en ten gevolge van welke oorzaak dan ook - ten gevolge van het gebruik van de informatie die - hetzij direct hetzij indirect - via de website van AgriWeb.nl wordt verkregen.

Bezoekers van de website van AgriWeb.nl die informatie verschaffen aan AgriWeb.nl, gaan ermee akkoord dat AgriWeb.nl onbeperkte rechten heeft ten aanzien van zodanige informatie (zoals verschaft aan de organisatie) en dat AgriWeb.nl zodanige informatie mag gebruiken op een manier die haar goeddunkt. De informatie (zoals verschaft aan AgriWeb.nl) zal als niet specifiek vertrouwelijk worden beschouwd.
© 2002-2019 - AgriWeb.nl - Swifterbant